Kryteria oceny opowiadania twórczego klasa 6

Pobierz

IVVPoprawność językowa[dopuszczalny 1 błąd]Poprawność ortograficzna[dopuszczalny 1 błąd]Kryterium dla ucznia z dysleksją1p.1p.. Godzina wychowawcza w szóstej klasie szkoły podstawowej jednej z warszawskich szkół.. Poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna.1.. OPOWIADANIE) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. üdopuszczalne 2-3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi.. Spokojnym głosem mówi do dzieci "Cisza!". Opis dzieła sztuki 6.. Realizacja tematu wypowiedzi 2 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.. 2p.Napisz opowiadanie o podróży, podczas której wydarzyło się coś, co sprawiło, że ktoś stał się sławny.. Uczeń: prezentuje wydarzenia i/lub sytuacje z własnej perspektywy; niekonsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową; nie określa daty/dnia wpisu; tworzy tekst w większości uporządkowany.. Opowiadanie 3.. Instrukcja 12.KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM (NP. II Ciekawy sposób prowadzenia narracji, wzbogacenie treści opisem, np. krajobrazu, przeżyć lub charakterystyki postaci,LUB nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej, bogatej treściowo.. Realizacja tematu/wymaganych elementów opowiadania (0-1-2-3 pkt) - wymaga dookreślenia w zależności od wybranego tematu opowiadania: 3 pkt - wypowiedź wystarczająco rozwinięta - wyczerpuje zadany temat - uwzględnia wszystkie jego elementy, 2 pkt - wypowiedź częściowo rozwinięta - dotyczy tematu jedynie częściowo,Kryteria oceny opowiadania twórczego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Rozwinięcie tematu, wprowadzenie elementów np. baśni lub mitu itp. 2p..

5.Przykład opowiadania z dialogiem Podobne tematy.

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy: styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał rozprawki, stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie mówionej, styl wypowiedzi jest jednolity, tzn.6.. Opis krajobrazu 7.. Zgodność pracy z tematem 2.KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA.. Uczeń: 6) przeprowadza wnioskowanie […].. Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu 1 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.Kryteria oceny opowiadania twórczego [klasy IV - VI] Kryteria oceny opowiadania twórczego (zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów 1p.. Prawda psychologiczna w przedstawieniu postaci.. Określ miejsce i czas wydarzeń.. List - prywatny / oficjalny 11.. Klasy VII i VIII 1.. Ocena prac pisemnych: 0 - 30 % materiału 1 31 - 49 % materiału 2 50 - 69 % materiału 3 70 - 89 % materiału 4 90 - 98 % materiału 5 99 - 100% materiału 6 2.. Stopień zainteresowania odbiorcy.. 1 pkt.. Ekspresja przekazu.. Zaproszenie 2.. Poprawne i uzasadnione użycie co najmniej dwóch cytatów lub inne walory językowe (np. bogactwo leksykalne, związki frazeologiczne, środki stylistyczne, np. porównania) ..

Przemyśl dobrze przedmiot i temat opowiadania.

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: - mówienie (opowiadania ustne - twórcze i odtwórcze) - czytanie: - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowaKryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego w klasach 4- 8 załącznik PZO 1.. Ogłoszenie / zawiadomienie 9.. Polski +-Logowanie 0 pkt.. Napisz opowiadanie o tym, jak znalazłeś przyjaciela.1 oceniania z języka polskiego dla klas Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: - mówienie (opowiadania ustne twórcze i odtwórcze) - czytanie: - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze zrozumieniem - pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie) - posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi .klasa 6: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 6. klasa 7: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 7. klasa 8: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 8.6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiedni ą kompozycj ę i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity); 7) sporz ądza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy); 8) uczestnicz ąc w rozmowie, słucha z uwag ą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje1..

OPOWIADANIE TWÓRCZE - kryteria oceny 1.

Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.. Kompozycja: - trójdzielna budowa (wstęp, rozwinięcie, zakończenie - z zachowaniem odpowiednich proporcji); - zastosowanie co najmniej 3 akapitów; 0 - 1p.. i sprawdza listę.Szkoła Podstawowa im.. Czytanie utworów literackich.. Poprawność językowa 7.. Indywidualizacja języka.. Obecność dialogów i opisów.. Znajomość realiów.. Trochę hałasu i gwaru, ot normalna szkolna lekcja.. a) Zasady ocenianiaKRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV - VI W UJĘCIU KRYTERIALNYM Zasady ogólne 1.. Opis postaci 5.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Treść.. Kryteria oceny charakterystyki postaci literackich .ügraficznie wyodrębnione akapity.. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH NARZĘDZI POMIARU 1.. Elementy twórcze: - czas akcji - miejsce akcji - przedstawienie postaci - opis postaci lub przedmiotu 0 - 4p.. Takie zadanie zaproponowałabym również w warunkach tradycyjnego uczenia.V.. Język i styl:IIIZwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakterwypowiedzi1p.. Opowiadanie z dialogiem 4.. Napisz opowiadanie, w którym przedstawisz jak zmieniło się życie bohatera - narratora po otrzymaniu listu.. Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)Poprawność interpunkcyjna[dopuszczalny 1 błąd]VIVIIKryterium dla ucznia z .OGÓLNE KRYTERIA OENIANIA DLA KLASY VI ..

2.OPOWIADANIE - kryteria oceny - Polski na pięć!Forma opowiadania.

opowiadania, powieści, wiersza, fraszki, komiksu • rozpoznaje przysłowie • wskazuje w tekście porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienierozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu wskazuje tytuł, podtytuł, motto, puentę, punkt kulminacyjny zna cechy komiksu, piosenki odróżnia dramat od innych rodzajów literackich, wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog (w tym monolog wewnętrzny) i dialog; zna podział6.. 17) przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia.. I II III Zgodność pracy z tematem Rozwinięcie tematu Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku wydarzeń IV .Klasy IV-VI 1.. Realizacja tematu wypowiedzi:2 punkty - wypowiedź zgodna z formą wskazaną w poleceniu (opowiadanie twórcze); poleceniu (spotkanie bohatera zawiera wszystkie elementy określone w. Zemstyz innym bohaterem literackim, przedstawienie najśmieszniejszej sytuacji); w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.. Jako że opowiadanie to dość krótka forma, wybierz raczej jednowątkową strukturę i jednego głównego bohatera.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,1.. Wyczerpujące rozwinięcie tematu.. üpraca nie spełnia co najmniej 1 wymagania określonego na 1 pkt.. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu] Kryteria oceny opowiadania twórczego (zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) Nr kryterium Kryterium 1.. Ocena odpowiedzi ustnych:5.. 15) objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach.. ügraficznie wyodrębnione akapity.. Opis przedmiotu 8.. Andrzeja Jadacha w Zarębkach.. Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.Kryteria oceny - formy wypowiedzi; Podstawy programowe w klasach IV - VIII; Plany pracy IV, V, VI, VII, VIII; Lektury; DYKTANDA; Tematy prac dodatkowych; RADOSNA TWÓRCZOŚĆ ŁAWICKICH DZIECI; Klasa 4 NACOBEZU; klasa 5 NACOBEZU; Klasa 6 NACOBEZU; Klasa 7 NACOBEZU; Klasa 8 NACOBEZU; Konkursy; Uczymy się i bawimyW klasie 6. uczniowie mieli napisać opowiadanie twórcze inspirowane wybranym mitem- jest to duży zakres materiału odnoszący się do umiejętności redagowanie opowiadania twórczego, znajomości wielu mitów i połączenia ze sobą wiadomości i umiejętności.. Poprawność ortograficzna 8.. Kartka pocztowa wraz z adresem 10.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. üdopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności.. ükompozycja zgodna z formą wypowiedzi.. Elementy retoryki.. Do klasy wchodzi wychowawczyni - pani Otrębska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt