Scharakteryzuj jedną z mniejszości narodowych lub etnicznych

Pobierz

Temat nr 1 Scharakteryzuj sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce oraz procesy społeczno-kulturowe, którym .- obrona praw zamieszkujących Śląsk mniejszości narodowych i etnicznych - wspieranie współpracy wszystkich mieszkańców Śląska (24).. Jeśli zdawaliście na egzaminie Wiedzę o społeczeństwie, to z nami sprawdzicie, jak Wam poszło!. Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki, które na niego wpłynęły.. Nie jest to pełna praca!. Pojawia się on tam, gdzie w ramach jednej organizacji polityczno - państwowej żyją zbiorowości zaliczające się do różnych narodów.Polskę zamieszkują przedstawiciele czterech mniejszości etnicznych.. Opisz mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, oraz przedstaw ich położenie na mapie Polski.Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki, które na niego wpłynęły.. Jakie tereny zamieszkują?. Ćwiczenie 2 Na podstawie samodzielnie zebranych materiałów scharakteryzuj jedną z mniejszości narodowych lub etnicznych (możesz również scharakteryzować grupę posługującą się językiem kaszubskim) zamieszkujących Polskę.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce według ustawy Art. 2 ust.. Uwzględnij czynniki polityczne prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne oraz religijno-kulturowe.3..

Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

(art. 35.Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych - Białorusini - Czesi - Litwini - Niemcy - Ormianie - Rosjanie - Słowacy - Ukraincy - Żydzi i 4 mniejszości etniczne - Karaimi - Łemkowie - Romowie - Tatarzy Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym.Konstytucja w art. 35 stwierdza: "Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.Państwo jednonarodowe z jedną mniejszością - gdy dominuje jedna narodowość, a ponadto istnieje jedna inna duża mniejszość narodowa lub etniczna.. Białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na południowo-wschodnich terenach województwa podlaskiego.. (20 pkt) Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie.. HISTORIADeklaracja w Sprawie Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych podpisanej w 1992 roku; Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z 7 marca 1996 roku; Protokół Dodatkowy do Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet z 10 grudnia 1999 .W Polsce mieszkają cztery grupy etniczne uznane za mniejszości, których członkowie są obywatelami polskimi; są to: Karaimowie, Łemkowie, Romowie, Tatarzy.Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku wykazał, iż w dwunastu gminach (w tym w dwóch miastach - Bielsku Podlaskim i Hajnówce) mniejszość ta stanowi ponad 20% mieszkańców, co na mocy przepisów Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym daje jej prawo do ubiegania się o .czy szczególne uprawnienia mniejszości narodowych i etnicznych są zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego..

Naród i mniejszości narodowe.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 29.05.2020 r.].Następnie wykonajcie polecenie: Na podstawie samodzielnie zebranych materiałów scharakteryzuj jedną z mniejszości narodowych lub etnicznych (możesz również scharakteryzować grupę posługującą się językiem kaszubskim) zamieszkujących Polskę.. Uwzględnij czynniki polityczne i prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne oraz religijno-kulturowe.. Jedynie szkic, który powinien być odpowiednio rozbudowany.Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mniejszością etniczną nazywamy społeczność, która posiada identyczne cechy jak mniejszość narodowa narodowa, ale w przeciwieństwie do mniejszości narodowej nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.. Uwzględnij czynniki polityczne prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne oraz religijno-kulturowe.Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki, które na niego wpłynęły.. Treść Grafika Filmy Mniejszość narodowa jest to grupa o narodowości innej niż ludność dominująca na terenie danego kraju, posiadająca własne państwo.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Scharakteryzuj sytuację mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.Hejka proszę o pomoc!

Wasze prace prześlijcie mi na adres: .. Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym.. Komunikat z badań CBOS, 106/2015, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 20.01.2020 r.].. Temat nr 2.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. UWAGA!. Uwzględnij czynniki polityczne i prawne,CZĘŚĆ III - Wypracowanie (20 punktów) Zadanie 27.. Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki, które na niego wpłynęły.. Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki, które na niego wpłynęły.. Question from @Słodkajakcytrynka - Gimnazjum - GeografiaScharakteryzuj i oceń stosunek Polaków do mniejszości narodowych W obliczu tendencji kształtujących nowoczesny naród szczególnej wagi nabiera kwestia mniejszości narodowych.. RAŚ współpracuje z innymi organizacjami regionalnymi, regionalistycznymi, etnicznymi i wolnościowymi - zarówno na samym Śląsku (np. ściśle współpracuje z ruchami zrzeszającymi śląskich .Trwa matura 2016.. Ustawa wymienia w tym zakresie (w kolejności alfabetycznej) mniejszości: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską.Mniejszości Narodowe - Mniejszości Narodowe i Etniczne - Portal Gov.pl..

)Przydatność 50% Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Mapa frakcjonalizacji etnicznej państwOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Tatarzy.. WOS - odpowiedzi, arkusz CKE - to dzisiaj znajdziecie na naszej stronie.. Państwa jednolite narodowościowe - gdy zdecydowanie dominuje jeden naród, a mniejszości jest niewiele lub mają marginalny udział w całości.. mniejszości narodowe: 1) białoruską, 2) czeską, 3) litewską, 4) niemiecką .Przydatność 50% Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.. Ilu obywateli deklaruje przynależność do jednej z nich?. Zgodnie z polskim prawem wyróżniamy.. W 2015 roku odsetek ankietowanych uznających, że przedstawiciele mniejszości narodowych lub etnicznych powinni mieć możliwość korzystania z praw dotyczących sfery politycznej, był wyższy niż w roku 2005.Scharakteryzuj mniejszości narodowe, etniczne i religijne w PolsceNiemcy Ukraińcy Białorusini Rosjanie Litwini Żydzi Ormianie Czesi Słowacy Romowie (Cyganie) Łemkowie Tatarzy Karaimowie KaszubiŚlązacy Według a) obszar zamieszkaniab) krótka charakterystyka (3 zdania).. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.. 2 ustawy wskazuje, które z mniejszości uważa się za mniejszości narodowe w rozumieniu tej ustawy.. Zdający: 3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt